Digiplex Evo

EVO192

EVO192

کنترل پنل 192 زون
8 زون روی برد با قابلیت دو برابر شدن
پشتیبانی از کنترل تردد و زون های آدرس پذیر
EVOHD

EVOHD

کنترل پنل 192 زون
8 زون روی برد با قابلیت دو برابر شدن
پشتیبانی از کنترل تردد و زون های آدرس پذیر
دارای پاور قدرتمند و پشتیبانی از دوربین HD77 پارادوکس